Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. De gemeenteraad van Hellendoorn bestaat uit 25 raadsleden en wordt voorgezeten door de burgemeester. In de gemeenteraad heeft ieder raadslid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De raad heeft drie rollen, een kaderstellende, controlerende en een volksvertegenwoordigende rol.

De raad zet de koers uit en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Een raadslid kan ook zelf een onderwerp agenderen of een voorstel indienen.

De raad controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders.

De raad is volksvertegenwoordiger. Raadsleden zoeken contacten met inwoners, belangengroepen, verenigingen etcetera en zijn aanwezig bij verschillende activiteiten in de gemeente om zo te weten wat er in de samenleving speelt.

U kunt een raadslid ook zelf benaderen, wanneer u een idee, initiatief, vraag of verzoek heeft dat de samenleving raakt. Dat kan via de griffie van de gemeente Hellendoorn, griffie@hellendoorn.nl, of door rechtstreeks contact op te nemen (zie www.hellendoorn.nl en gemeentegids). Naast het benaderen van individuele raadsleden, kunt u zich ook richten tot de gemeenteraad, fractiespreekuren bezoeken en inspreken in raadscommissies.